Konkurs na „LOGO” dla Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnięty

Konkurs na logo Samorządu Uczniowskiego trwał od października do końca listopada. Wśród wszystkich nadesłanych prac opiekunowie Samorządu wybrali 3 najlepsze:
1.miejsce – Ala Taczalska kl. 6A
2.miesjce – Ramona Jaroszewska kl. 6A
3.miejsce – Maja Skibska kl. 6D
Gratulujemy Ali zwycięstwa i od dnia 7 grudnia jej praca jest oficjalnym logo Samorządu Uczniowskiego.

Zwycięską pracę można zobaczyć tutaj lub w zakładce Samorządu Uczniowskiego.


 

Regulamin Konkursu na „LOGO” Samorządu Uczniowskiego

Konkurs graficzny „LOGO” Samorządu Uczniowskiego organizowany jest przez Samorząd Uczniowski, działający przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

Cele konkursu:

 • Wybór najlepszego projektu Logo SU i wykorzystanie go jako oficjalnego Logo

Samorządu Uczniowskiego.

 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.
 • Rozwijanie pozalekcyjnych, graficznych zainteresowań uczniów.
 • Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego, działającego w naszej Szkole.

Zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach z klas IV – VI
 2. Konkurs rozpoczyna się 10.2016 r. i trwa do 18.11.2016 r.
 3. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie – nie przewiduje się możliwości grupowego przygotowania prac.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów Logo SU.
 5. Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym. Logo należy zapisać w rozszerzeniu: jpeg lub png
 6. Projekty przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu wyłącznie na adres e-mail samorzaduczniowski@wp.pl oraz wydrukowane na kartkach formatu nie mniejszego niż A4.
 7. Tematyka projektów LOGO powinna być bezpośrednio związana z Samorządem Uczniowskim, działającym przy SP 4, lub też z jego działalnością. Nie może być jednak sprzeczna lub wykraczająca poza ogólnie przyjęte normy społeczne, etyczne i moralne.
 8. Zabrania się zgłaszania do konkursu prac bez praw autorskich oraz plagiatów.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac, które są niezgodne z pkt. 7 i 8.
 10. Termin przynoszenia prac upływa 18 listopada 2016 roku.
 11. Zwycięska praca zostanie oficjalnym LOGO Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 3. czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Katarzyna Karpiarz i Radosław Liczewski
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 25.11.2016 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Dostarczenie na konkurs projektów Logo Samorządu Uczniowskiego jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu  i z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 1. Organizator konkursu, czyli Samorząd Uczniowski przy SP4, zastrzega sobie prawo do wykorzystania grafik, zgłoszonych do konkursu, przejmując tym samym prawa autorskie do LOGO SU.
 2. Zwycięzca konkursu akceptuje tym samym fakt, że nagrodzony / wyróżniony projekt staje się automatycznie własnością SP4 w Siedlcach. Jest to jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich do swoich projektów na rzecz Szkoły.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu, czyli Samorząd Uczniowski.