Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.czworka.siedlce.pl Data publikacji strony internetowej: 2015-10-15. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-10-15. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-12-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Jasiński , kierownik.gospodarczy@czworka.siedlce.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48257943394 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach znajduje się pod adresem ul. 10 Lutego 18, 08-110 Siedlce. Przy szkole znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwa wejścia: Wejście główne znajduje się od frontu budynku, jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście zabezpieczone jest elektrozamkiem, otwierane czytnikiem kart. Wejście dla uczniów znajduje się w szczycie budynku od strony wschodniej. Prowadzi przez szatnię do holu głównego. Nie jest wyposażone w rampę dla niepełnosprawnych, ruch odbywa się po schodach. Przy wejściu zainstalowany jest czytnik kart dla rodziców odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej. Pomiędzy szatnią a holem głównym znajdują się drzwi zabezpieczone elektrozamkiem. Wyposażone są w czytnik kart oraz domofon. Wejścia do szkoły nie są wyposażone w system naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych i słabowidzących. Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje. Nie jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych, nie posiada też platform. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem przewodnikiem nie jest uregulowane. W budynku brak jest możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.