Uchwała Nr XXIII/260/2007 Rady Miasta Siedlce w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Miasto Siedlce.

 

 

Uchwała Nr XXIII/260/2007

 Rady Miasta Siedlce

   z dnia 28 grudnia 2007

 

 

w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Miasto Siedlce.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z  2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły prowadzącej stołówkę ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku (wsad do kotła).
  2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez inne osoby ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania). Wyliczone kwoty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.
  3. Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera wykaz szkół prowadzących stołówki szkolne oraz wysokość opłaty za korzystanie z posiłku.
  4. Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera wykaz szkół prowadzących żywienie zbiorowe     w internatach oraz wysokość opłaty za korzystanie z posiłku.
  5. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
  6. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu  posiłku opłaty wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna  przy czym opłata ustalana jest w wysokości opłaty za korzystanie z posiłków przez ucznia.

§ 2

 

  1. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
  2. Opłata za wrzesień wnoszona jest do 5 września.
  3. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku      i wysokości opłaty za dany posiłek. Rodzic, opiekun prawny ucznia lub osoba dorosła korzystająca z posiłku zgłasza przed przygotowaniem posiłku w szkole okres niekorzystania z posiłku.  W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/385/96 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 października 1996 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w stołówkach prowadzonych w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.

 

 Przewodniczący

     Rady Miasta

Mariusz Dobijański