„Szkolny Miss i Mister Uprzejmości”

Regulamin konkursu „Szkolny Miss i Mister Uprzejmości”

 Cel główny:

 • propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne:

 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm,
 • doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
 • uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
 • na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
 • przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele szczegółowe:

 • kulturalnie zachować się w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,
 • stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
 • akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
 • wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
 • wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,
 • dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
 • kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play,
 • podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole,
 • współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę.

Czas realizacji:

 • od Października 2016r. do Maja 2017r.

Kryteria wyboru:

 • brak uwag dotyczących zachowania
 • takt i życzliwość w kontaktach z innymi
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • dbałość o kulturę języka
 • niesienie pomocy innym
 • dbałość o wygląd zewnętrzny

Konkurs na najuprzejmiejszego ucznia lub uczennicę (każda klasa wybiera spośród kolegów i koleżanek swojej klasy „Miss uprzejmości” i „Mistera uprzejmości”).

 • w konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI.
 • każda klasa co miesiąc wybiera najbardziej uprzejmego kolegę lub koleżankę swojej klasy.
 • zwycięzców należy zgłosić do p. Katarzyny Karpiarz lub p. Radosława Liczewskiego do 5 każdego miesiąca
 • lista klasowych laureatów zostanie zaprezentowana na tablicy ogłoszeń,
 • zwycięzcy konkursu: „Miss uprzejmości” i „Mister uprzejmości” otrzymają na Zakończenie Roku Szkolnego nagrodę w formie plakietek potwierdzających przyznanie wyróżnienia.