Stypendium i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH
MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2022 R.

Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (kryterium obowiązuje od 01.01.2022 r.).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego wypłacanego w ramach programu Rodzina 500+.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.
  Stypendium może być zrealizowane jednorazowo w postaci gotówki lub w formie refundacji wydatków poniesionych na edukację dziecka (wypłata środków finansowych nastąpi miesięcznie w okresie od 20 do ostatniego dnia każdego miesiąca po wcześniejszym przedstawieniu dowodów poniesienia wydatków na edukację ucznia).
  Refundacji będą podlegały faktury/rachunki wystawione na wnioskodawcę w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2022 r. Paragony nie będą brane pod uwagę.
  W sytuacji zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna–sprzedaży. Refundacji podlega wyłącznie odzież sportowa wykorzystywana w procesie edukacji dziecka, np. na zajęciach: sportowych (w-f, treningi), tanecznych, karate, na pływalni itp. Faktury/rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji. Istotnie jest, aby np. obuwie, odzież miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”.
  Pouczenie: Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIÓW
BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA SIEDLCE W TERMINIE 2 MIESIĘCY
OD WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE ZASIŁKU
Zgodnie z art. 90 e. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.):

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
  materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
  związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
  raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.
 3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
  zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym, udzielaną uczniowi incydentalnie. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
  Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć potwierdzenie uczęszczania ucznia
  do szkoły oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Przy ustaleniu wysokości
  zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego. Realizacja przyznanego zasiłku szkolnego następować będzie w terminie określonym w decyzji przyznającej pomoc.