Sprawdzian klas VI

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 (pełny tekst)

Informacji o sprawdzianie w klasach VI w roku szkolnym 2015/2016


(więcej)

Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu sprawdzianu

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu określa rozporządzenie Mini-stra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi-kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.).
Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię / orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświad-czenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedago-gicznej, mają prawo do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE).

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część sprawdzianu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dy-rektora szkoły.
2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
3. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
a. na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz
b. na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.
Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia danej części sprawdzianu.
6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
b) w części pierwszej sprawdzianu wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych z ma-tematyki wraz z kartą odpowiedzi (karty odpowiedzi nie wolno odrywać od karty rozwiązań), następ-nie kartę rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego
(nie dotyczy uczniów (słuchaczy) korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. S…-…2, S…-…4, S…-…5, S…-…6, S…-…7, S…-…8; w przypadku uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w wykonaniu tej czynności pomagają członkowie zespołu nadzorującego)
c) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tj. czy zawierają:
 w części pierwszej (język polski i matematyka) – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwar-tych z języka polskiego, kartę rozwiązań zadań otwartych z matematyki wraz z kartą odpowiedzi
  w części drugiej (język obcy nowożytny) – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi
d) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po otrzymaniu kom-pletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danej części sprawdzianu
e) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach
(w przypadku uczniów (słuchaczy) korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. S…-…2, S…-…4, S…-…5, S…-…6, S…-…7, S…-…8 oraz uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo, uczniów (słuchaczy) z czasową niesprawnością rąk, uczniów (słuchaczy) z afazją i uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).
7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
a. w części pierwszej sprawdzianu – 80 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut
b. w części drugiej sprawdzianu – 45 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut.
W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
8. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki może wykonać ołówkiem).
9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słu-chaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo i z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności sko-rzystania z pomocy medycznej)
b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
d) nie wypowiada uwag i komentarzy
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
11. W przypadku
– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza)
– wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
– zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi (słuchaczowi) pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opusz-czenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.
12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nad-zorującego przez  podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność arkusza i odbiera go. Dodatko-wo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed jego odebraniem przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów (słucha-czy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów (słuchaczy) z afazją oraz korzystających z arkuszy dosto-sowanych, tj. S…-…2, S…-…4, S…-…5, S…-…6, S…-…7, S…-…8). Po otrzymaniu pozwolenia na opusz-czenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze), którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.
14. Druga część sprawdzianu rozpoczyna się w tym samym dniu po przerwie i przebiega zgodnie z zasa-dami opisanymi w punktach od 4. do 13. za wyjątkiem punktu 6b.
15. Jeżeli uczeń (słuchacz) uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
16. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15., lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiednią część sprawdzianu, je-żeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń (słuchacz) przystępuje do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
17. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części sprawdzianu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
18. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przystąpił do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w terminie dodatko-wym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Eg-zaminacyjnej, unieważnia sprawdzian lub odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części sprawdzianu wpisuje się „0%”.
19. W sytuacjach, o których mowa w pkt 16.–18., dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu została unieważniona odpowiednia część sprawdzianu, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.