Program Edukacji Ratowniczej dla klasy 0 -III

PROGRAM EDUKACJI RATOWNICZEJ DLA KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY PRZEZ KATARZYNĘ KAMIŃSKĄ

Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie!!! Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję – lekcję ratowania życia…
Obowiązek szkół w zakresie nauczania bezpiecznych zachowań oraz
pierwszej pomocy wynika nie tylko z odpowiednich zapisów w podstawach programowych w każdym etapie edukacyjnym,  ale również z dokumentu o wyższej wadze, tj. z Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W Art. 1. wprowadzono pkt 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.(DzU z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Art. 1, pkt 16)
Spis treści:
I. Wstęp
II. Charakterystyka programu
III. Cele programu
IV. Zasady realizacji programu
V. Treści kształcenia i wychowania realizowane na zajęciach nauczania zintegrowanego
VI. Ewaluacja
VII. Środki dydaktyczne
VIII. Bibliografia

(PEŁNY PROGRAM)

(HARMONOGRAM)

BIBLIOGRAFIA:
1.M. Stebelski „Mały ratowniczek”- podręcznik pierwszej pomocy do klas I-III szkół
podstawowych – Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2000.
2. A.M. Buchfelder ,,Podręcznik pierwszej pomocy”
3.I. Krzyżowska „Aktywizujace metody i techniki w edukacji” cz. II, Suwałki 2000.
4.D. Kluś-Stawińska „Bezpieczeństwo dzieci”- Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
5.I. Krzeska „Wyprawa po zdrowie”- PZWL, Warszawa 1988.
6.J. Pałkiewicz „Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta?”- „Askon”, Warszawa 1998.
7.Bogdan Niemierko „Drogi i bezdroża ewaluacji” – Kwartalnik Pedagogiczny 1996.