Procedury w zakresie organizacji zajęć klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach od 18 stycznia 2021 r. w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2

Poniższe procedury w zakresie organizacji zajęć klas I – III w wersji pdf.

ORGANIZACJA POBYTU W SZKOLE UCZNIÓW

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 • Przyprowadzić i odebrać dziecko ze szkoły powinien tylko jeden rodzic/ opiekun.

 • W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 • Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu.

 • Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Zobowiązuje się każdą osobę wchodząca do budynku szkoły do dezynfekcji dłoni i założenia maseczki.

 • Na terenie szkoły mogą przebywać tylko pracownicy, uczniowie i upoważnione osoby, z zastrzeżeniem, że przebywają one tylko w wyznaczonej strefie.

 • Inne osoby (poza pracownikami i uczniami) będą wpuszczane do budynku szkoły tylko w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Nazwisko, data, godzina wejścia oraz dane kontaktowe tych osób zostaną odnotowane.

 • Osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny (dystans min. 1,5 m, maseczka, dezynfekcja rąk).

 • Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta.

 • Jeśli zdarzy się, że dziecko zapomni maseczki zostanie ona wydana przez szkołę – w tym przypadku zobowiązuje się rodzica do bezwzględnego dostarczenia do szkoły nowej, sterylnej maseczki (zapakowanej fabrycznie) następnego dnia.

 • Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz mogą one przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.

 • Przerwy dla uczniów klas I-III są organizowane wg grafiku, uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela.

 • Podczas przerw uczniowie jak najczęściej przebywają na świeżym powietrzu.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 • Zabrania się przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów (maskotek, itp. ) Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 • Poszczególne klasy odbywają lekcje w jednej sali lekcyjnej, oprócz zajęć edukacji informatycznej i wf.

 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 • Każda klasa ma ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia.

 • Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

 • Lekcje wf powinny jak najczęściej odbywać się na świeżym powietrzu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 • Zobowiązuje się uczniów i pracowników do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, tj: częstego mycia rąk, w tym obowiązku bezzwłocznego umycia rąk po przyjściu do szkoły, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.

 • Uczniów i pracowników obowiązuje bezwzględne noszenie maseczek/ przyłbic na terenie szkoły; podczas lekcji maseczki nie muszą być używane.

 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych.

 • Sale, świetlice i inne pomieszczenia należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w nich osób), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg ustalonego grafiku, w wyznaczonych salach z uwzględnieniem zasad sanitarnych.

 • Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają wg ustalonego grafiku.

 • Książki oddawane do biblioteki należy poddać 2-dniowej kwarantannie.

 • Uczniowie korzystają z opieki pielęgniarki szkolnej z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • W pomieszczeniach takich jak: biblioteka, pokój nauczycieli wf, salach terapeutycznych mogą przebywać tylko uprawnieni nauczyciele. Pozostali nauczyciele przebywają w pokoju nauczycielskim.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

 • Zobowiązuje się nauczycieli do dopilnowania regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 • Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stosowanych środków, a w szczególności przestrzegać czasu wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 • Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są sprzątane i dezynfekowane na bieżąco.

 • Sale lekcyjne są dezynfekowane przed wejściem uczniów oraz zmianie klasy uczącej się w danej sali.

 • Zużyte środki ochrony (maseczki, rękawice) należy wrzucać jedynie do oznakowanych pojemników.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

 • Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

 • Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m.

 • Uczniowie klas I-III są sprowadzani na obiad przez nauczyciela prowadzącego lekcję wg grafiku.

 • Dania są podawane przez osoby wyznaczone.

 • Po każdej grupie przeprowadzane jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzać.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY (ZAOBSERWOWANIA U UCZNIA OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH).

 • W przypadku jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 • Uczeń u, którego zostały zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych oczekuje na rodzica w „izolatce” pod opieką pielęgniarki szkolnej lub wyznaczonego nauczyciela.

 • Pielęgniarka/ wyznaczony nauczyciel informują rodzica o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły i sprawują nad nim opiekę do czasu przybycia rodzica.

 • Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów do natychmiastowego odbioru ze szkoły dziecka odizolowanego ze względu na zaobserwowanie niepokojących objawów

 • Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów do bezwzględnego odbierania telefonów ze szkoły albo podania innego sposobu natychmiastowej komunikacji szkoły z rodzicem

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przede wszystkim ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • W przypadku wątpliwości Dyrektor szkoły zwraca się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 • Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się według zasad obowiązujących w danym obiekcie sportowym, za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest właściciel obiektu.