Niepełnosprawni i my

Program oddziaływań  profilaktyczno – wychowawczych „Niepełnosprawni i my”  dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
 na rok szkolny 2017/2018.

 

Osoby odpowiedzialne:
Maja Barszczak – pedagog szkolny
Ewa Mazur – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Izabela Kasprowicz – nauczyciel wspomagający

Celem programu jest: 

 1. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o rodzajach niepełnosprawności
 2. Rozwijanie wrażliwości na dobro i umiejętność jego wyboru.
 3. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku na odmienność innych.

Strategie:

Informacyjna – mająca na celu dostarczenie wiedzy na rodzajów niepełnosprawności podczas:

 • Zajęć edukacyjnych
 • Lekcji wychowawczych
 • Zajęć ze specjalistami
 • Apeli
 • Przedstawień profilaktycznych
 • Prezentacji filmów
 • Konkursów
 • Tworzenia i czytania  ściennych gazetek tematycznych, folderów, ulotek informacyjnych

Edukacyjna – rozwijającą kompetencje społeczne poprzez:

 • Zajęcia edukacyjne
 • Lekcje wychowawcze
 • Spotkania ze specjalistami
 • Konsultacje
 • Zajęcia warsztatowe

Alternatywna – stwarzająca możliwości podejmowania przez uczniów działań dających zadowolenie i służących zaspokojeniu potrzeb ważnych dla danego etapu rozwojowego. Umożliwiająca podejmowanie nowej, społecznie akceptowanej i sprzyjającej rozwojowi aktywności poprzez:

 • Turystyka – wycieczki, zielone szkoły, białe szkoły, rajdy
 • Zajęcia artystyczne

Działania terapeutyczne i interwencyjne wobec uczniów z grupy zwiększonego ryzyka (uczniowie z trudnościami w nauce, uczniowie z zaburzeniami zachowania, uczniowie z rodzin dotkniętych patologią oraz z ryzyka zagrożeń uzależnieniem) odbywać się będą poprzez:

 • Wczesne rozpoznawanie przez wychowawców i nauczycieli uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga szkolnego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy
 • Udział uczniów w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub poza nią.
 • Kierowanie uczniów z problemami w porozumieniu z  ich rodzicami do poradni psychologiczno-pedagogicznej  lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy
 • Udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą (placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe i inne)
Zadania Zakładane cele Osiągnięcia ucznia Podjęte działania
1
Organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych
– uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek zasługuje na szacunek
– kształtowanie postaw życzliwości, tolerancji i dobroci wobec każdego człowieka- Dostarczenie rzetelnej wiedzy o rodzajach niepełnosprawności
– uczeń odnosi się z szacunkiem do każdego człowieka
– uczeń umie życzliwie traktować innych ludzi- uczeń wie kto to jest osoba niepełnosprawna, potrafi określić jej potrzeby, jest tolerancyjny na odmienność innych
– rozmowy i pogadanki na temat niepełnosprawności podczas zajęć edukacyjnych;

– spotkanie z osobą niepełnosprawną p. Dariuszem Bartosikiem – niewidomym

– organizacja konkursu plastycznego „Mój niepełnosprawny kolega”

– gazetka ścienna Dzień Osób Niepełnosprawnych;

2.
Jestem tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych.
– ukazanie uczniom potrzeb innych osób

– kształtowanie postaw akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych;
– umacnianie poczucia własnej wartości oraz dostrzegania dobra w drugim człowieku.

– uczeń jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby drugiego człowieka;
– uczeń podejmuje działania mające na celu wsparcie innych ludzi;
– rozmowy i pogadanki na temat tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych podczas zajęć edukacyjnych;

– organizacja Marzycielskiej poczty;

– organizacja Dnia Życzliwości i Pozdrowień;

3.

Organizacja Dnia Osób Niewidomych

– uświadomienie uczniom potrzeb osób niewidomych;
– uświadomienie uczniom kim jest osoba niewidoma
– uczeń wie kim jest osoba niewidoma;

– uczeń potrafi określić potrzeby osoby niewidomej;

– spotkanie z osobą niepełnosprawną p. Dariuszem Bartosikiem – niewidomym;

– gazetka ścienna;

– pogadanki na temat osób niewidomych i ich potrzeb podczas zajęć edukacyjnych;

 

4.
Organizacja Światowego Dnia Zespołu Downa
– uświadomienie uczniom kim jest osoba z Zespołem Downa;

– uświadomienie uczniom potrzeb i problemów osób z Zespołem Downa;

– zapoznanie uczniów z powstaniem Dnia kolorowej skarpety

– uczeń wie kim jest osoba z Zespołem Downa i zna jej potrzeby;

– uczeń rozumie dlaczego powstało święto dla osób z Zespołem Downa

– organizacja Dnia Kolorowej Skarpety;

– gazetka ścienna;

– zajęcia warsztatowe poruszające problemy i potrzeby osób z zespołem Downa;

– prace plastyczne w wykonaniu uczniów;

5.
Organizacja Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
– uświadomienie uczniom co to jest autyzm i inne zaburzenia występujące w jego spektrum- uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy osób autystycznych;

– nauka tolerancji i wrażliwości;

– uczeń wie kim jest osoba autystyczna i zna jej problemy i potrzeby;

– uczeń wie jak zachować w towarzystwie osoby niepełnosprawnej;

– uczeń potrafi współpracować z osobami niepełnosprawnymi;

– gazetka ścienna;

– zajęcia warsztatowe prowadzone przez uczniów;

– pogadanka na temat osób autystycznych i ich potrzeb;

 

6.
Organizacja Dnia Walki               z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
– kształtowanie umiejętności aprobaty osób niepełnosprawnych;

– kształtowanie zachowań asertywnych w sytuacjach krzywdzenia innego człowieka;

– kształtowanie wrażliwości na niepełnosprawność;

 

– uczeń zna pojęcie dyskryminacji;

– uczeń jest asertywny w sytuacjach krzywdzenia innego człowieka;

– uczeń jest wrażliwy na niepełnosprawne osoby;

– uczeń potrafi pracować na rzecz drugiego człowieka;

– gazetka ścienna;

– pogadanki podczas zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem scenek rodzajowych;

– przedstawienie w wykonaniu uczniów;

– występ grupy MOG-ę – muzyka oczami głuchych;

– spotkanie z Katarzyną Piekart – medalistką igrzysk paraolimpijskich;