Informacja o ochronie danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 18 zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 257943391, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@czworka.siedlce.pl,  pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach ul. 10 Lutego 18, 08-110 Siedlce
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Cezary Jasiński, kontakt: kierownik.gospodarczy@czworka.siedlce.pl
 4. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 1. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego