Informacja dotycząca zasiłku szkolnego dla uczniów będących mieszkańcami miasta Siedlce na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA SIEDLCE W TERMINIE 2 MIESIĘCY OD WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE ZASIŁKU

Wzór wniosku oraz wzór potwierdzenia uczęszczania do szkoły/kolegium można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Miasta Siedlce.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny możne być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008 r. Nr XXXII/395/2008 z późn. zm. w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta Siedlce zawartymi w § 9 pkt. 1 i 2:

  1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, będącej następstwem zdarzenia losowego, może być udzielone wsparcie w formie pieniężnej lub
  2. Za zdarzenie losowe uważa się: śmierć rodzica,
    – utrata miejsca zamieszkania będąca następstwem działania sił przyrody, pożaru lub innego
    – zdarzenia losowego,
    – długotrwała choroba ucznia lub jego rodzica,
    – inne przyczyny uzasadniające objęcie pomocą ucznia w formie zasiłku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawanych form zasiłku szkolnego oraz sposobu ustalania dochodu w rodzinie ucznia zamieszczoną na str. 2 Wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego