Informacja dotycząca stypendium szkolnego dla uczniów będących mieszkańcami miasta Siedlce na rok szkolny 2016/2017

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA SIEDLCE (POK. 57) W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2016 R.

 Wzór wniosku oraz wzór potwierdzenia uczęszczania do szkoły/kolegium można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Miasta Siedlce.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany  dochód  rodziny z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  złożenia  wniosku  tj.  z  sierpnia  2016  r.,   a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego w wysokości  500,00 zł na dziecko w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
  3. dyrektora szkoły.

Z  uwagi  na  fakt,  że  stypendium  szkolne  przyznawane  jest  w  formie refundacji  poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych   na   wnioskodawcę)  za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  o przyznaniu świadczenia.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
„…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”

W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Pouczenie:

  1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
  2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium
  3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawanych form stypendium szkolnego oraz sposobu ustalania dochodu w rodzinie ucznia zamieszczoną na str. 4 Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego